بازاريابي چیست؟


ابعاد بازاریابی صادراتی

بازاريابي داراي سه بعد یا سه بخش است:

1-      بازارشناسي

2-      بازارسازي

3-      بازارداري

بازارشناسي چیست؟

بازارشناسی صادراتی به معنی انجام تحقيقات شناخت نظام بازار و نظام واردات و صادرات یک کشور قبل از هرگونه انجام عمليات صادراتي می باشد. مدل 4C  براي بازارشناسي وجود دارد که شامل Company, Customer, Competitor, Change Factor می شود.

الف: Company به معنی شناخت خودمان است که در آن سوالات و موارد زیر باید روشن شود:

1-      اهداف و آرمان هاي خودمان چیست؟

2-      سهم خودمان در بازار چه مقدار و چگونه است؟

3-      رشد در بازار با توجه به منابع و تواناییهای ما چگونه باید باشد.

4-      کیفیت خدمات ما در بازار چيست؟ و چگونه باید باشد.

5-      جایگاه ما در بازار هدف کدام است؟

6-      منابع و استراتژي ما در بازار هدف چیست؟

ب: Customer به معنی شناخت مشتري يا مخاطب است که شامل پاسخگویی به موارد زیر می گردد:

1-      اندازه بازار هدف به لحاظ ميزان خريد و مصرف کالاي مورد نظر.

2-      رشد بازار هدف چگونه است؟

3-      تقسيمات جمعيتي بازار به لحاظ عرضه و تقاضا چگونه است؟

4-      شناخت رفتار خريداران و سبک زندگي افراد آن جامعه.

5-      شناخت واسطه ها در بازار هدف (شرکت هاي تجاري و صادراتي)

6-      شناخت علائق و عوامل رضايت مشتريان.

ج: Competitor به معنای شناخت رقبا است که شامل موارد زیر می گردد:

1-      شناخت رقباي اصلي و اهداف و رفتار آنان در بازار.

2-      سهم رقبا در بازار و ميزان رشد آنان.

3-      کيفيت خدمات رقبا در بازار.

4-      جايگاه رقبا بازار.

5-      عمليات رقبا در بازار.

6-      منابع و امکانات رقبا در بازار.

د: Change Factorشناخت محيط و عوامل محيطي را در بازار هدف در بر دارد که به شرح زیر می باشند:

1-      رابطه کشور ما با کشور بازار هدف از نظر سياسي چگونه است؟

2-      ساختار اقتصادي آن کشور چيست؟

3-      فرهنگ و آداب اجتماعي کشور بازار هدف چگونه است؟

4-      نوع تکنولوژي غالب در کشور بازار هدف چگونه است؟

5-      قوانين و مقررات حاکم بر آن کشور چيست؟

6-      اثرات محيط جهاني در آن بازار چگونه است؟

بازارسازی چیست؟

بازارسازی صادراتی به معنی استفاده از کليه عوامل، تکنيک ها و استراتژي ها جهت ايجاد و افزايش سهم بازار در کشور هدف است. مدل 4Pبراي بازارسازي وجود دارد که شامل Promotion, Place, Price, Productمی گردد.

الف: Product به معنای محصول خوب.

ب: Price به معنی قيمت مناسب.

ج: Place به معنای توزيع بموقع.

د: Promotion نیز به معنای تبليغ به جا است.

صادر کننده بايستي از ترکیب اين چهار عامل به نحوی استفاده نماید که مورد قبول مشتري در بازار هدف قرار گيرد.

بازارداری چیست؟

بازارداري صادراتی يعني اتخاذ روش ها و تکنيک ها، همراه با به کارگیری ابزارهايي  که بتوان سهم بازار و مشتريان موجود را حفظ کرد و روابطي بلند مدت و توأم با وفاداري براي ايجاد صادرات پايدار بوجود آورد.

  نظرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *